1. فروغ ارکان , محمد ایزدیار , اثر حلال بر دینامیک انتقال بار در سلولهای خورشیدی بر پایه رنگهای پورفیرین: مطالعه شیمی کوانتومی , شیمی کوانتومی و اسپکتروسکوپی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲, صفحه ۳۵-۴۷
  2. نازنین نوروزی شاد , مصطفی قلی زاده , محمد ایزدیار , حسین ثابت سروستانی , نرجس اشرف , حسگرشیمیایی رنگ سنجی بسیار گزینش پذیر برای آنیون فلوئورید از طریق برهمکنش پیوند هیدروژنی: مطالعه تجربی و نظری , شیمی کوانتومی و اسپکتروسکوپی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲, صفحه ۶۵-۷۶